محصولات

لیست محصولات سپنتا

کد: SP1-CPU01-14DRD
پردازنده با 8 ورودی و 6 خروجی دیجیتال رله ای با تغذیه 24 ولت
کد: SP1-CPU01-14DTD
پردازنده با 8 ورودی و 6 خروجی دیجیتال ترانزیستوری با تغذیه 24 ولت
کد: SP1-CPU01-30DRD
پردازنده با 16 ورودی و 14 خروجی دیجیتال رله ای با تغذیه 24 ولت
کد: SP1-CPU01-30DTD
پردازنده با 16 ورودی و 14 خروجی دیجیتال ترانزیستوری با تغذیه 24 ولت
کد:SP1-16EDR
8 ورودی و 8 خروجی رله ای
کد: SP1-16EDT
8 ورودی و 8 خروجی دیجیتال ترانزیستوری
کد: SP1-16ED
16 ورودی دیجیتال
کد: SP1-16ER
16 خروجی رله ای
کد: SP1-16ET
16 خروجی ترانزیستوری
کد: SP1-08ED
8 ورودی
کد: SP1-08ER
8 خروجی رله ای
کد: SP1-08ET
8 خروجی ترانزیستوری