درباره ما

sepanta

شرکت فنی مهندسی دانش آزمای سپنتا  با هدف خدمت رسانی  در زمینه اتوماسیون صنعتی  در سراسر ایران عزیز با هدف خودکفایی صنایع تولیدی به کارشناسان خارجی تاسیس شده است.